Monthly Archives: May 2016

GS với TS đang làm gì ? Tại sao lại đem so họ với nông dân ?

Bài này không dành cho việc ngại đọc. Việt Nam là nước đi sau về khoa học và công nghệ (KH-CN). Ta du nhập cách làm KH-CN, ban đầu từ các nước xã hội chủ nghĩa Liên Xô và Đông … Continue reading

Posted in Education/Research/S&T policy | Leave a comment